Uczestnicy Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany" również w pracach społecznie użytecznych w 2018r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął kolejną edycję realizacji prac społecznie użytecznych. Rekrutacja trwała od stycznia 2018r. i zakończyła się w miesiącu marcu 2018r. zakwalifikowaniem do wykonywania psu 40 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomsku realizuje zadania w zakresie aktywizacji zawodowej od 2006r. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych ale również klientów korzystającyh ze świadczeń pomocy społecznej. PSU organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i realizowane przy współpracy z powiatowymi urzędami pracy. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.


Do wykonywania prac społecznie użytecznych zostały skierowane osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej  i osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym. Przyznanie wsparcia w formie skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych jest uzależnione od profilu pomocy, który został ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy osoby bezrobotnej oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie pracy.
Prace te są wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, nie przekraczając 40 godzin miesięcznie i przez okres od kwietnia do listopada 2018r. włącznie.
Wśród osób skierowanych w 2018r. do wykonywania psu są również osoby uczestniczące w Projekcie "KIS  Radomsko – W kierunku zmiany" zarówno z I edycji, które stoją u progu rozpczęcia kursu zawodowego i nabywania kwalifikacji zawodowych oraz z II edycji, które rozpoczynają zajęcia  z języka angielskiego i reintegracji społecznej. Uczestnicy będą wykonywać prace w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz instytucjach użyteczności  publicznej na terenie miasta Radomska.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie