Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Dobre Miejsce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął realizację projektu pn. „Dobre miejsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Włączenie Społeczne Działania IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie dla łącznie 60 uczestników w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021.

Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - mieszkańców miasta Radomsko - klientów MOPS w Radomsku.

W ramach projektu zaplanowano instrumenty:

Aktywizacji społecznej i edukacyjnej:

  1. Wyjazdowy Trening kompetencji społecznych.
  2. Trening umiejętności społecznych
  3. Poradnictwo specjalistyczne psychologa.
  4. Zajęcia z języka obcego.

Aktywizacji zawodowej:

  1. Warsztaty doradztwa zawodowego.
  2. Przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników
    i rynku pracy – nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez uczestników projektu umożliwiających wejście na otwarty rynek pracy.
  3. Staże zawodowe.
Autor: Łukasz Myga