Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Dodatki mieszkaniowe

 

Zasady, tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2017 r. poz. 180 z późn. zmianami, ponadto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych, a także Uchwała Nr XVI/142/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2004r. Uchwała Nr XLIV/345/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 18 października 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Radomska w latach 2018 – 2023r. to akty prawne na bazie, których są przyjmowane, rozpatrywane i realizowane dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców miasta Radomska.

 

Dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać:

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

Jeżeli osobie ubiegającej się przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 

Podstawowymi dokumentami koniecznymi do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy są:

 

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 

 

Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszt uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Muszą to być DOCHODY BRUTTO (czyli z PODATKIEM) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczenia wychowawczego (500+). Średni miesięczny dochód członka rodziny oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 

Powierzchnia zajmowanego lokalu.

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się balkonów, tarasów, loggii, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 

DOPUSZCZALNE POWIERZCHNIE LOKALI

pow. normatywna 30 % 50 %*

1 OSOBA 35 m² 45,50 m² 52,50 m
2 OSOBY 40 m² 52,00 m² 60,00 m²

3 OSOBY 45 m² 58,50 m² 67,50 m²

4 OSOBY 55 m² 71,50 m² 82,50 m²

5 OSÓB 65 m² 84,50 m² 97,50 m²

6 OSÓB 70 m² 91,00 m² 105,00 m²

7 OSÓB 75 m² 97,50 m² 112,50 m²

8 OSÓB 80 m² 104,00 m² 120,00 m²

9 OSÓB 85 m² 110,50 m² 127,50 m²

10 OSÓB 90 m² 117,50 m² 135,00

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy poczynając od miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku, lub na okres krótszy, jeżeli umowa najmu lokalu lub tytuł do jego zajmowania kończy się przed upływem sześciomiesięcznego okresu o którym mowa wyżej.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek Energetyczny przysługuje osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, ma podpisaną umowę kompleksową o dostarczanie energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu jej dostarczania.

Wysokość dodatku energetycznego wynosi od 01 maja 2019 r. do 30.04.2020 r.

Dla gospodarstwa jednoosobowego 11,37zł/miesięcznie

Dla gospodarstwa 2 – 4 osobowego 15,80 zł/miesięcznie

Dla gospodarstwa 5 osobowego i większego 18,96 zł/miesięcznie

Ubiegając się o dodatek energetyczny należy złożyć wniosek (do pobrania w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych) oraz przedstawić umowę o dostarczanie energii (oryginał do wglądu)

Autor: Lech Ostruszka