Dodatek osłonowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dodatek osłonowy

Informujemy, że w dniu 03 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu* nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10 j do 10 o oraz ust. 10 r, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, wysokość przeciętnego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:
a) w 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.;
b) w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego  w  okresie  od  dnia  01 sierpnia 2022 r.  do  dnia 31 października 2022 r.;
* Dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późniejszymi zmianami).

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

W sytuacji, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złoży taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 31 października 2022 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ewentualnie w wersji papierowej.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 374);
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późniejszymi zmianami);
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późniejszymi zmianami).

INFORMACJA:

Przyjmowanie wniosków:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, ul.Kościuszki 10, Budynek „B”

codziennie od 9:00 do 14:00, we wtorki do 16:30 (przerwa w godz. 11:30-11:50)

tel. 044/683-28-85 wew. 32 lub 34

 

Autor: Anna Barońska

Pliki do pobrania