Program "Korpus Wsparcia Seniorów"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program skierowany do radomszczańskich seniorów  w wieku 65 lat i więcej.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

 • Moduł I, w którego realizację zostaną zaangażowani wolontariusze, w tym również działacze środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczący codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
 • Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Moduł I - wolontariat

Zakłada zaangażowanie wolontariuszy w działania pomocowe osobom potrzebującym w zakresie:

 1. Ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:
 2. wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
 3. pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
 4. pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu
 5. Wsparcia społecznego:
 6. uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami,
  w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
 7. Wsparcia psychologicznego:
 8. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
 9. w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
 10. Wsparcia w czynnościach dnia codziennego:
 11. pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
 12. pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
 13. pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,
 14. dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 15. zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
 16. wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.
 17. pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
 18. pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Zgłoszenia usług  prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10, parter, pok. nr 6 
 • w dni robocze w godz. 7.30-15.30, każdy wtorek w godz. 7.30-17.00
 • telefonicznie - 44/683-28-85 wew. 29 lub 781-698-742, 781-698-734
 • mailowo: wolontariat@mops-radomsko.pl

 

Moduł II - tzw. „opieka na odległość”

Adresatami Modułu są seniorzy, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 1. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 2. detektor upadku,
 3. czujnik zdjęcia opaski,
 4. lokalizator GPS,
 5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

 „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Zgłoszenia usług  prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10, parter, pok. nr 6 
 • w dni robocze w godz. 7.30-15.30, każdy wtorek w godz. 7.30-17.00
 • telefonicznie - 44/683-28-85 wew. 29 lub 781-698-761
 • mailowo: opaska@mops-radomsko.pl

Wideo dzięki uprzejmości lokalna.news

Autor: Iwona Broszkiewicz