Usługi opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Usługi opiekuńcze

W celu zapewnienia opieki i pozostawienia w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, realizuje samodzielnie usługi opiekuńcze zgodnie z art. 50 ust. 1-7 Ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

  • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

  • opiekę higieniczną,

  • zaleconą przez lekarza pielęgnację,

  • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w wymiarze od 1 do 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zakres świadczonych usług uzależniony jest od stanu zdrowia chorego, jego sytuacji rodzinnej oraz indywidualnego zakresu świadczonych usług.

Pomoc w formie usług opiekuńczych jest odpłatna. Odpłatność ustalana jest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku i jest uzależniona od sytuacji dochodowej osoby korzystającej z tej formy pomocy.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/411/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Koszt jednej godziny za świadczone usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 0,90 % minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2017r. poz.847 ).

Od 01 stycznia 2019r. koszt 1 roboczogodziny wynosi 20,25 zł.

Koszt jednej godziny za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 1,8 % minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2017r. poz.847 ).

Od 01 stycznia 2019r. koszt 1 roboczogodziny wynosi 40,50 zł.

W ramach zadań zleconych gminie, w Ośrodku realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez opiekunki, posiadające odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczne przygotowanie zawodowe.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku dot. ustalenia stawki 1 roboczogodziny za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 21.12.2018r., koszt jednej roboczogodziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w par. 2 ust. 1, 2, 4, Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 29,60 zł (obowiązuje od 01.01.2019 do 31.12.2019).

Niezbędne dokumenty:

Autor: Małgorzata Rzeźniczak