Chcemy działać

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął realizację projektu pn. „Chcemy działać” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Włączenie Społeczne Działania IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie dla łącznie 40 uczestników w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2023.

Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - mieszkańców miasta Radomsko - klientów MOPS w Radomsku.

W ramach projektu zaplanowano instrumenty:

Aktywizacji społecznej i edukacyjnej:

  1. Trening umiejętności społecznych
  2. Poradnictwo specjalistyczne psychologa.
  3. Zajęcia z języka obcego.

Aktywizacji zawodowej:

  1. Warsztaty doradztwa zawodowego.
  2. Przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników
    i rynku pracy – nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez uczestników projektu umożliwiających wejście na otwarty rynek pracy.
  3. Staże zawodowe.

Całkowita wartość Projektu wynosi 720 338,41 zł, z czego 612 287,64 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcemy działać

Autor: Łukasz Myga

Pliki do pobrania