Zespół ds. uzależnień i przemocy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Procedura Niebieskiej Karty

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Przedstawiciele podmiotów, o których mowa powyżej, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy domowej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"(Dz.U.z 2023 r.poz. 1870) określa procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

Przemoc domowa narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej , istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia (wg art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. Dz. U. Z 2024 poz. 424 o przeciwdziałaniu przemocy domowej).

 

Formy przemocy domowej:

Przemoc fizyczna:

 • bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie;

Przemoc psychiczna:

 • izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie;

Przemoc seksualna:

 • zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych

Przemoc ekonomiczna:

 • niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych oraz ich sprzedawanie;

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają

Inne:

 • zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub lekówZespół Interdyscyplinarny to grupa osób, przedstawicieli, powołanych przez wójta, burmistrza, prezydenta, którego zadaniem jest realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy, uchwalanego przez radę gminy oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny:

 • diagnozuje problemy przemocy domowej,

 • podejmuje działania profilaktyczne w środowisku zagrożonym przemocą,

 • inicjuje interwencję w środowisku dotkniętym przemocą domową,

 • rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

Zespół Interdyscyplinarny w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, powołuje grupę diagnostyczno- -pomocową.”

Grupa diagnostyczno-pomocowa to zespół specjalistów, którego celem jest opracowanie i realizacja planu pomocy dla konkretnej rodziny dotkniętej przemocą domową, w skład którego powołuje się zgodnie z właściwością przydzielonego rejonu w przypadku pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i funkcjonariusza Policji, jak również w zależności od potrzeb pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, asystent rodziny, nauczyciel, osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić pedagog, psycholog lub terapeuta, kurator społeczny lub kurator sądowy.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

Komenda Powiatowa Policji

Radomsko, ul. Piłsudskiego 56

tel. 112 lub 997

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Radomsko, ul. Sadowa 5

tel. 44 683 28 85

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Radomsko, ul. Kościuszki 12 a

tel.44 685 44 52

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o regulamin określający zasady działania w zakresie:

- inicjowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych,

- opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawania opinii w formie postanowienia

- podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Osoba doznająca przemocy domowej bądź świadek przemocy powinien zgłosić się do pracownika socjalnego, który:

- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą domową;

- opracowuje wstępny plan pomocy;

- udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą domową, w szczególności: psychologiczną, prawną, socjalną, pedagogiczną;

- przekazuje informacje o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy domowej oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc;

- przekazuje informacje o możliwościach podjęcia dalszych działań w celu poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą domową,

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą domową.

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ,

jeśli Twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich zgłoś się o pomoc.

 

Informacja

Budynek A

piętro I , pokój nr 11

tel. 044/ 683-28-85 wew. 54

Autor: Magdalena Baryła