KIS Radomsko - W kierunku zmiany

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął realizację projektu pn. „ KIS Radomsko - W kierunku zmiany ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Włączenie Społeczne Działania IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt ten realizowany będzie dla łącznie 100 uczestników w okresie od 01.04.2017 do 30.04.2019 . Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowe 100 klientów MOPS w Radomsku poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

 Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych 100 uczestników/uczestniczek projektu, poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, stażach zawodowych.
 2. Wzrost dostępu 100 uczestników/uczestniczek projektu do usług specjalistycznych: psychologicznych, poradnictwa zawodowego poprzez udział w zajęciach i treningach ze specjalistami.
 3. Wzrost samooceny, wiary we własne siły, wzmocnienie psychologiczne i terapeutyczne 100 uczestników/uczestniczek projektu poprzez udział w zajęciach, warsztatach i grupach samopomocowych.

Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej pomoże zaktywizować klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Zaplanowane działania pozwolą na zwiększenie kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych, wzrost samooceny, wiary we własne siły, wzmocnienie psychologiczne, przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem. W procesie opracowania ścieżki reintegracji zawodowej dla uczestników projektu będzie uczestniczył psycholog i doradca zawodowy

W programie zaplanowano instrumenty:

Aktywizacji społecznej i edukacyjnej:

 1. Trening kompetencji społecznych - wyjazd trzydniowy
 2. Poradnictwo specjalistyczne psychologa.
 3. Wsparcie terapeuty w ramach funkcjonowania grup wsparcia.
 4. Sfinansowanie vouchera – usługa wizażu i stylizacji dla uczestników projektu.
 5. Zajęcia z języka obcego.
 6. Trening umiejętności społecznych tematyka: m.in. gospodarowanie budżetem domowym.

Aktywizacji zawodowej:

 1. Przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników
  i rynku pracy – nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez uczestników projektu umożliwiających wejście na otwarty rynek pracy.
 2. Warsztaty doradztwa zawodowego.
 3. Staże zawodowe.

Projekt zakłada również adaptację lokalu użytkowego na potrzeby utworzenia
i funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. Adaptacja obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych w efekcie, których powstaną sale szkoleniowe do prowadzenia zajęć dla uczestników projektu wyposażone w odpowiedni sprzęt.

Autor: Iwona Broszkiewicz

Artykuły

Wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie

Przejdź do - Wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie

W dniach 23-25 kwietnia 2018r. odbył się wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie zorganizowany dla uczestników Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W pierwszym wyjazdowym treningu kompetencji społecznych uczestniczyło 15 osób, kolejna druga grupa uczestników wyjedzie do Napoleonowa w maju br. W ramach zajęć uczestnicy przeszli trening komunikacyjny i nabyli umiejętności autoprezentacji, budowania pozytywnych relacji i współpracy w zespole oraz komunikowania własnych potrzeb i prezentowania postawy asertywnej.

Aneta Kowalczyk
15 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie

Zajęcia dla Uczestników II Edycji Projektu w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych

Przejdź do - Zajęcia dla Uczestników II Edycji Projektu w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych

Podstawowym celem realizowanych treningów jest wsparcie Uczestników w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Oprócz zagadnień związanych z integracją i współpracą w grupie, motywacją i komunikacją interpersonalną uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności gospodarowania budżetem domowym oraz dzieleniem się obowiązkami w ramach gospodarstwa domowego.

Aneta Kowalczyk
15 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zajęcia dla Uczestników II Edycji Projektu w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych

Rozpoczęcie zajęć dla dla Uczesniktów II Edycji Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

Przejdź do - Rozpoczęcie zajęć dla dla Uczesniktów II Edycji Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, uczestnicy II Edycji Projektu od dnia 23.04.2018r. rozpoczynają zajęcia w ramach reintegracji zawodowej i społecznej.

Aneta Kowalczyk
24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Rozpoczęcie zajęć dla dla Uczesniktów II Edycji Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla Uczesniktów Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" w ramach II EDYCJI

Przejdź do - Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla Uczesniktów Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" w ramach II EDYCJI

W ramach realizacji II edycji Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, uczestnicy korzystają z indywidualnych porad specjalistycznych podczas spotkań z psychologiem, terapeutą Panią Agnieszką Grzesiak.

Aneta Kowalczyk
24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla Uczesniktów Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" w ramach II EDYCJI

Grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczestników I Edycji Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany

Przejdź do - Grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczestników I Edycji Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, od kwietnia 2018r. do lipca 2018r. będą realizowane grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego.

Aneta Kowalczyk
24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczestników I Edycji Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany

Uczestnicy Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany" również w pracach społecznie użytecznych w 2018r.

Przejdź do - Uczestnicy Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany" również w pracach społecznie użytecznych w 2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął kolejną edycję realizacji prac społecznie użytecznych. Rekrutacja trwała od stycznia 2018r. i zakończyła się w miesiącu marcu 2018r. zakwalifikowaniem do wykonywania psu 40 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomsku realizuje zadania w zakresie aktywizacji zawodowej od 2006r. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych ale również klientów korzystającyh ze świadczeń pomocy społecznej. PSU organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i realizowane przy współpracy z powiatowymi urzędami pracy. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.


6 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Uczestnicy Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany" również w pracach społecznie użytecznych w 2018r.

Oficjalne rozpoczęcie II edycji projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY" - spotkanie organizacyjno-informacyjne z uczestnikami Projektu

Przejdź do - Oficjalne rozpoczęcie II edycji projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY" - spotkanie organizacyjno-informacyjne z uczestnikami Projektu

W dniu 14.03.2018r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, przy ul. Kościuszki 10 odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno – informacyjne dla uczestników Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Radomsko – Klientów MOPS w Radomsku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i fukcjonowanie w ramach Projektu Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku.

Aneta Kowalczyk
28 marca 2018
Czytaj więcej o: Oficjalne rozpoczęcie II edycji projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY" - spotkanie organizacyjno-informacyjne z uczestnikami Projektu

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla uczesniktów projektu ""KIS Radomsko - W kierunku zmiany" w ramach II EDYCJI

Przejdź do - Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla uczesniktów projektu ""KIS Radomsko - W kierunku zmiany" w ramach II EDYCJI

W ramach realizacji II edycji Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, uczestnicy korzystali z indywidualnych porad specjalistycznych podczas spotkań z psychologiem, terapeutą Panią Agnieszką Grzesiak.

Aneta Kowalczyk
27 marca 2018
Czytaj więcej o: Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla uczesniktów projektu ""KIS Radomsko - W kierunku zmiany" w ramach II EDYCJI