KIS Radomsko - W kierunku zmiany

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął realizację projektu pn. „ KIS Radomsko - W kierunku zmiany ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Włączenie Społeczne Działania IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt ten realizowany będzie dla łącznie 100 uczestników w okresie od 01.04.2017 do 30.04.2019 . Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowe 100 klientów MOPS w Radomsku poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

 Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych 100 uczestników/uczestniczek projektu, poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, stażach zawodowych.
 2. Wzrost dostępu 100 uczestników/uczestniczek projektu do usług specjalistycznych: psychologicznych, poradnictwa zawodowego poprzez udział w zajęciach i treningach ze specjalistami.
 3. Wzrost samooceny, wiary we własne siły, wzmocnienie psychologiczne i terapeutyczne 100 uczestników/uczestniczek projektu poprzez udział w zajęciach, warsztatach i grupach samopomocowych.

Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej pomoże zaktywizować klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Zaplanowane działania pozwolą na zwiększenie kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych, wzrost samooceny, wiary we własne siły, wzmocnienie psychologiczne, przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem. W procesie opracowania ścieżki reintegracji zawodowej dla uczestników projektu będzie uczestniczył psycholog i doradca zawodowy

W programie zaplanowano instrumenty:

Aktywizacji społecznej i edukacyjnej:

 1. Trening kompetencji społecznych - wyjazd trzydniowy
 2. Poradnictwo specjalistyczne psychologa.
 3. Wsparcie terapeuty w ramach funkcjonowania grup wsparcia.
 4. Sfinansowanie vouchera – usługa wizażu i stylizacji dla uczestników projektu.
 5. Zajęcia z języka obcego.
 6. Trening umiejętności społecznych tematyka: m.in. gospodarowanie budżetem domowym.

Aktywizacji zawodowej:

 1. Przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników
  i rynku pracy – nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez uczestników projektu umożliwiających wejście na otwarty rynek pracy.
 2. Warsztaty doradztwa zawodowego.
 3. Staże zawodowe.

Projekt zakłada również adaptację lokalu użytkowego na potrzeby utworzenia
i funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. Adaptacja obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych w efekcie, których powstaną sale szkoleniowe do prowadzenia zajęć dla uczestników projektu wyposażone w odpowiedni sprzęt.

 

KURSY ZAWODOWE I SZKOLENIA W RAMACH KIS

Autor: Iwona Broszkiewicz

Artykuły

Kontynuacja działań projektowych

Klub Integracji Społecznej od kwietnia 2019r kontunuuje działania w ramach realizowanego Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia dla Uczestników Projektu są realizowane w obszarze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Aneta Kowalczyk
30 lipca 2019
Czytaj więcej o: Kontynuacja działań projektowych

Nowa siedziba KIS w Radomsku

Klub Integracji Społecznej po oficjalnym otwarciu od września 2018r funkcjonuje w nowowyremontowanym budynku przy ul. Reymonta 58 w Radomsku. W ramach realizowanego Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zajęcia dla Uczestników Projektu są realizowane w jednym, przystosowanym do tego rodzaju działalności budynku.

Aneta Kowalczyk
30 lipca 2019
Czytaj więcej o: Nowa siedziba KIS w Radomsku

Zadania i usługi zreazlizowane w ramach Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

Klub Integracji Społecznej od września 2018r po przerwie wakacyjnej rozpoczął kolejne zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej w nowowyremontowanym budynku przy ul. Reymonta 58. Dalsze usługi KIS w ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku są już realizowane dla Uczestników w jednym, przystosowanym do tego rodzaju działalności budynku.

Aneta Kowalczyk
30 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zadania i usługi zreazlizowane w ramach Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany"

KURS ZAWODOWY "PROFESJONALNEGO SPRZATANIA"

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, od dnia 30.07.2018r. do 14.08.2018r. jest realizowany kurs zawodowy profesjonalnego sprzątania.

Aneta Kowlaczyk
17 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: KURS ZAWODOWY "PROFESJONALNEGO SPRZATANIA"

Kontynuacja grupowych warsztatów z doradztwa zawodowego

Przejdź do - Kontynuacja grupowych warsztatów z doradztwa zawodowego

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, po miesięcznej przerwie wakacyjnej, w sierpniu 2018r. odbywają się grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego.

Aneta Kowalczyk
17 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Kontynuacja grupowych warsztatów z doradztwa zawodowego

KURS ZAWODOWY "OBSŁUGA KASY FISKALNEJ/NOWOCZESNY SPRZEDAWCA"

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniach od 16.07.2018r. do 27.07.2018r. był również realizowany kurs zawodowy obsługi kasy fiskalnej/nowoczesny sprzedawca.

Aneta Kowalczyk
8 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: KURS ZAWODOWY "OBSŁUGA KASY FISKALNEJ/NOWOCZESNY SPRZEDAWCA"

Prawo Jazdy kat. B oraz kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dziesięc osób rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B oraz jeden uczestnik rozpoczął kurs prawa jazdy na kat. C+E z kwalifikacja wstępna przyśpieszoną.

Aneta Kowalczyk
8 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Prawo Jazdy kat. B oraz kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną

KURS ZAWODOWY "OBSŁUGI KOMPUTERA"

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniach od 16.07.2018r. do 25.07.2018r. był realizowany kurs zawodowy obsługi komputera.

Aneta Kowalczyk
8 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: KURS ZAWODOWY "OBSŁUGI KOMPUTERA"