Refundacja VAT za paliwa gazowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Refundacja poniesionych w 2023 i 2024r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wniosek należy składać w naszym Ośrodku w budynku B lub w budynku A w biurze podawczym na parterze.

I) Komu przysługuje dodatek :
Osobom mieszkającym w gospodarstwach domowych, na które wystawiane są faktury (tzw. odbiorca końcowy, który jest stroną umowy z gazownią) - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane paliwami gazowymi (kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy) wpisane lub zgłoszone przez właściciela nieruchomości źródła ogrzewania nieruchomości do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

II) Kryterium dochodowe.
1) w gospodarstwie domowym jednoosobowym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł.
2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł.
Dochód z gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.


Definicja dochodu :
Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są :
• przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
• dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
• dochody z gospodarstwa rolnego;
• dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;

III) Wysokość dodatku.
Wysokość dodatku to refundacja podatku VAT – refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 01.01.2023r do dnia 30.06.2024r. do odbiorcy paliw gazowych.

IV) Termin i sposób składania wniosków :
Wnioski o wypłatę refundacji VAT składa się nie później niż do 30.09.2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Do wniosku należy dołączyć :
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku czyli 2023 lub 2024 rok
• dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę
Wnioski składa się osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 12a, budynek B lub budynek A w biurze podawczym na parterze . Wnioski można także składać drogą elektroniczną (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany) za pomocą platformy ePUAP .
Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji. Wydanie decyzji wymagane jest przy odmowie przyznania dodatku, jego zmianie lub uchyleniu.
Wnioskodawcy przesyłana jest drogą elektroniczną informacja o przyznaniu dodatku. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy udzielana jest informacja o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku w siedzibie Ośrodka. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje jego wypłaty.

V) Uwagi :
Informacje podawane we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Nienależnie pobrane dodatki podlegają zwrotowi.