Praca socjalna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi oraz rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej.

Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej. Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. Kontrakt przyczynia się do odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, prawidłowego pełnienia ról społecznych. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień, nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy itp., ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:

  • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
  • poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
  • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.

Wymagane dokumenty - Brak

Forma załatwienia - Pomoc pracownika socjalnego zgodnie z ustaleniami (bez decyzji administracyjnej)

 

Pomocy udziela

Dział Pracy Socjalnej

Agenda Pracy Socjalnej

Kościuszki 12a

97-500 Radomsko

Budynek A

Kontakt z pracownikami socjalnymi:

pokój nr 10, I piętro tel. 044/ 683-28-85 wew. 53

pokój nr 11, I piętro tel. 044/ 683-28-85 wew. 54

pokój nr 18, I piętro  tel. 044/ 683-28-85 wew. 52

Autor: Aleksandra Stanowska